Ratuj Głuszca
brak-podgladu-600

Konsorcjum naukowo – techniczne WAT i WASKO S.A. dokonało udanej implementacji pierwszego polskiego urządzenia szyfrującego opartego o najnowsze technologie FPGA. Zadania do wykonania w ramach omawianego projektu dzieliły się na badania przemysłowe, zmierzające do wytworzenia pełno funkcjonalnej prototypowej platformy sprzętowej oraz towarzyszącego mu oprogramowania spełniającego funkcje kryptograficzne, zapewniające bezpieczne przesyłanie danych w ramach prac sił zbrojnych, obronnych i bezpieczeństwa państwa.

Obydwa te cele zostały z powodzeniem zrealizowane. Całość przyjęła formę gotowego, zamkniętego w obudowie urządzenia, umożliwiającego przesyłanie informacji na odległość w sposób niejawny. W realizacji projektu brał udział interdyscyplinarny zespół specjalistów z dziedziny kryptologii, matematyki, informatyki, elektroniki i fizyki wywodzący się z WASKO S.A. oraz wchodzący w skład Centrum Doskonałości Kryptologii WAT. Zespół ten posiada zaplecze naukowo – badawcze w postaci unikalnego w skali kraju Laboratorium Badawczego Kryptologii znajdującego się w Instytucie Matematyki i Kryptologii, wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE, TAJNE oraz „KRYPTO”.

 

Zadaniem głównym projektu było wykonanie wersji prototypowych i opracowanie technologii dla systemowego zapewnienia ochrony kryptograficznej transmisji informacji w systemach transmisji danych z założeniem pełnej funkcjonalności tych urządzeń, a w szczególności wymiany danych w systemach pracujących w czasie rzeczywistym.

Urządzenie przyjęło ostatecznie formę pełno sprawnego demonstratora technologii, w którym postarano się o umieszczenie i obsłużenie wszystkich współczesnych i najbardziej popularnych łącz telekomunikacyjnych. Przeprowadzono szereg i planuje się prowadzenie dalszych badań na informacjach wymagających ochrony za pomocą indywidualnych urządzeń kryptograficznych dedykowanych dla każdego typu transmisji danych. Wszystkie prace badawcze i rozwojowe przeprowadzone w tym obszernym projekcie były pracami z obszaru zaawansowanych technologii.

SZYF 1 Pierwszy polski szyfrator narodowy – nagroda Grand Prix

 

Proces projektowania systemu kryptograficznego, sprzętu i oprogramowania opierał się na sprawdzonych metodykach. System kryptograficzny został zaprojektowany zgodnie z wdrożonymi i zaaprobowanymi przez Służby Ochrony Państwa procedurami badawczymi w Laboratorium Badawczym Kryptologii (LBK) (procedury niejawne). Sprzęt projektowany był badany pod kątem ulotu pola elektromagnetycznego w bezpiecznym środowisku LBK w oparciu o dostępny tam sprzęt pomiarowy umożliwiający badania TEMPEST. LBK wyposażone jest w komorę bezechową o tłumieniu w paśmie do 40GHz oraz zestaw odbioru i analizy sygnałów z odbiornikiem FSET jako jądrem zestawu.

Odbiornik ten obecnie jest najlepszym na świecie komercyjnym rozwiązaniem w tej dziedzinie i spełniającym wymagania dla badań TEMPEST oraz innych w zakresie do 22GHz. Pomiary były realizowane nie tylko w oparciu o metodyki przedstawione w normach SDIP27 (obecnie obowiązujących niejawnych normach TEMPEST), ale i w oparciu o własne doświadczenia zespołu konstruktorskiego, uzyskane w wyniku realizowanych wcześniej w LBK prac w tej dziedzinie.

 

Ponadto w ramach promocji projektu dokonano licznych prezentacji działającego urządzenia skonfigurowanego dla połączeń wideokonferencyjnych, telefonicznych VoIP oraz przesyłania danych.

SZYF 2 Pierwszy polski szyfrator narodowy – nagroda Grand Prix

 

Urządzenie wzięło udział w międzynarodowej wystawie „IV International Warsaw Invention Show, Warsaw” organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, patronatem merytorycznym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej, Przewodniczącego Rady Głównej instytutów Badawczych oraz instytucji zagranicznych : International Federation of Inventor’s Association IFIA – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych z siedzibą w Budapeszcie i World Intellectual Property Organization WIPO – Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie, na której to wystawie uzyskało nagrodę główną GRAND PRIX 2010 spośród blisko 220 innych prezentowanych wynalazków i opracowań technicznych.

SZYF 3 Pierwszy polski szyfrator narodowy – nagroda Grand Prix
Autor wpisu: pw

Komentarze wyłączone.