Ratuj Głuszca
unia

Przejęcie prezydencji Polski w Unii Europejskiej jest dobrą okazją do przyjrzenia się  jeszcze raz konstrukcji oraz genezie powstania tej złożonej organizacji skupiającej wokół siebie narody na zasadach wzajemnej współpracy. Czym jest Unia Europejska, jak powstała, oraz w jaki sposób funkcjonuje? O tym i nie tylko w poniższym artykule.

Powszechnie wiadomo, że po II wojnie światowej USA stały się potęgą gospodarczą będąc głównym ośrodkiem ekspansji na rynek europejski. Oliwy do ognia dolało podzielenie Europy na dwie części: zachodnią i blok wschodni zdominowany przez Związek Radziecki. Ta sytuacja wymusiła poniekąd pomoc krajom europejskim ze strony USA. Jednym z nich był słynny Plan Marshala z 1948, a wraz z nim powstanie Unii Celnej Beneluksu oraz zawarcie Paktu Północnoatlantyckiego.  Od tamtej pory Europa zyskała sprzymierzeńca w walce z ZSRR oraz możliwość importu towarów. Ponadto Stany zadeklarowały pomoc lub częściową niwelację długu zaciągniętego z amerykańskiej mennicy.

Przed zawarciem Jednolitego Aktu Unii Europejskiej miało miejsce szereg zdarzeń jak utworzenie EWWiS w 1950 roku podczas Traktatu Paryskiego, celem organizacji było utworzenie wspólnego rynku żelaza, stali i węgla oraz przyczynienie się do ogólnego podniesienia poziomu gospodarczego w państwach.

Decydującym momentem dla powstania UE było podpisanie traktatu w Maastricht 7 lutego 1992 roku. Wyszczególniono w nim trzy filary struktury unii. Pierwszy dotyczący przepisów, drugi polityki zagranicznej, trzeci zaś polityki wewnętrznej i prawa obowiązującego w poszczególnych państwach.

Możliwość wstąpienia do Unii większej liczby państw rozpoczęła się 30 marca 1998 roku w Brukseli. Przystąpiło wówczas 12 państw. Polska dołączyła 1 maja 2004 roku wraz z Łotwą, Czechami, Słowacją, Estonią i z pozostałymi 5 państwami.

Jak działa UE?

Przypomnieliśmy sobie pokrótce genezę UE, teraz pora przyjrzeć się jej strukturze. Konstrukcja UE opiera się na trzech głównych filarach. I filar skupiający się głównie na współpracy ekonomicznej z rozszerzeniem między innymi o sprawy oświatowe, kulturę, zdrowie oraz ochronę środowiska. II filar obejmuje postanowienia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zaś III postanowienia obejmuje postanowienia dotyczące współpracy krajów członkowskich, w zakresie wymiaru sprawiedliwości, prawa na przykład w sprawach o handel narkotykami, czy walka z terroryzmem.

W funkcjonowaniu Unii biorą aktywny udział instytucje zarządzające. Tu warto wyróżnić Radę Europejską z siedzibą w Brukseli składającą się z 15 członków obradujących wspólnie dwa razy w roku. Określa główne kierunki UE oraz rozstrzyga problemy nie dające się rozwiązać na niższych szczeblach.

Kolejną instytucją współtworzącą prawo oraz wyznaczającą priorytety polityki Unii jest Rada Unii Europejskiej zbierająca się raz w tygodniu.

Kolejnymi elementami są Parlament Europejski, w którym zasiada 626 deputowanych z siedzibą w Strasburgu. Następnie Trybunał Sprawiedliwości oraz Obrachunkowy, a także szereg komitetów wspierających pracę unii, między innymi Komitet Ekonomiczno – Społeczny, Regionów, a także Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER).

Jak widać Unia jest organizacją złożoną, na której sprawne funkcjonowanie składa się szereg poszczególnych elementów. Wszystko po to by zagwarantować członkom wspólnoty pokój i bezpieczeństwo, równouprawnienie, oraz wolność w podróżowaniu, osiedlaniu czy przepływie kapitału pomiędzy poszczególnymi państwami. Wiedza elementarna i truizm dla maturzystów wos-u, jednak warto sobie przypomnieć jak funkcjonuje najważniejsza organizacja na świecie.

Aneta Bulkowska

 

 

 

Komentarze wyłączone.

  • R E K L A M A

    Oxford school od english Bacom