Ratuj Głuszca
wypadki-samochodowe

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pokaźnymi karami, sięgającymi łącznie 4,6 milionów złotych ukarała stosujących niedozwolone praktyki ubezpieczycieli: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta oraz Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group. Zgodnie z decyzją Urzędu oba podmioty ograniczały prawa konsumentów, pozbawiając ich części przysługującego odszkodowania.

Odszkodowania w wartości netto

Decyzje wydane w sprawie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group dotyczą w obu przypadkach stosowania niedozwolonych zapisów i praktyk, polegających na pomniejszaniu o stawkę podatku VAT wypłacanych konsumentom z tytułu autocasco odszkodowań. Postępowanie w sprawie PZM TU Vienna Insurance Group oraz TUiR Warta rozpoczęto jeszcze w 2011 roku, odpowiednio w kwietniu oraz sierpniu. Oba przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe stosowały sprzeczne z prawem i wpisane do rejestru postanowień niedozwolonych zapisy umowne, tj. klauzule, według której miały one możliwość ustalania kosztów naprawy zgodnie z ich wartościami netto.

Inne praktyki niedozwolone

Obaj ubezpieczyciele poza naruszeniem przepisów prawa stwierdzających, że należne ubezpieczonemu odszkodowanie w pełni pokrywać winno poniesioną szkodę (uwzględniać należny podatek od towarów i usług), stosowali również inne niedozwolone praktyki. W przypadku TUiR Warta zakwestionowano dodatkowo część stosowanego przez ubezpieczyciela wzorca umownego. Na jego podstawie, ubezpieczyciel bezprawnie wskazywał, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia niektórych szkód – w szczególności za uszkodzenia auta spowodowane przez rażące niedbalstwo osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, a także za zniszczenia dokonane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo osoby, której ubezpieczony powierzył samochód – czytamy w komunikacie UOKiK. Faktycznie jednak żaden z ubezpieczycieli nie posiada prawa do automatycznego wykluczania odpowiedzialności. W przypadku PZM TU Vienna Insurance Group wątpliwości UOKiK wzbudziła praktyka, w której przedsiębiorstwo nie zwracało ubezpieczonemu niewykorzystanej składki, jeśli wcześniej otrzymał on odszkodowanie w wysokości równiej wartości pojazdu w dniu powstania szkody. Jest to niezgodne z prawem, ponieważ ubezpieczonemu każdorazowo należy się jej zwrot, o ile nie wyczerpano wartości odpowiadającej sumie ubezpieczenia.

W związku ze wszystkimi nieprawidłowościami wykrytymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów u obu ubezpieczycieli, zostały na nich nałożone pokaźne kary finansowe. Zgodnie z decyzją Prezes Urzędu, jej wysokość dla Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta to 2.873.500 złotych. Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group został zobligowany do uiszczenia kary w mniejszej wysokości, tj. 1.777.013 zł. Obu przedsiębiorstwom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zastraszająca ilość skarg

Praktyki stosowane przez TUiR Warta oraz PZM TU Vienna Insurance Group nie są jednak wyjątkiem na rynku ubezpieczeniowym, o czym świadczyć może opublikowany już w 2012 roku raport Rzecznika Ubezpieczonych „Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w 2011 roku”. Zgodnie z raportem, do biura Rzecznik trafiło łącznie 14.356 pisemnych skarg, z czego aż 53,9% odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych. Największą grupę spośród 7.735 skarg stanowiły problemy ubezpieczonych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów – 31,9% – oraz składek ubezpieczeniowych (11,2%). Niemałą grupę tworzyły również skargi powiązane z nieprawidłowościami w zakresie ubezpieczeń autocasco. Były to łącznie 1.352 sprawy, odpowiadające 9,4% całości skarg powiązanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Wśród wszystkich skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych pisemnych skarg, dominowały te związane z wysokością przyznanych przez ubezpieczycieli świadczeń (36,6%), oddaleniem zgłaszanego roszczenia (34,0%) oraz opieszałości w postępowaniu odszkodowawczym (10,6%). Aż w 12.212 przypadkach zgłoszenie uznano za odpowiednio uargumentowane. Zasadność funkcjonowania stanowiska Rzecznika Ubezpieczonych obrazuje fakt, że jego interwencja aż w 3.454 przypadkach zakończona została zmianą stanowiska na korzyść skarżącego. Dodatkowo jeszcze 2.694 sprawy zanotowane w 2011 roku znajdują się w fazie analizy.

Źródło: skarbiec.biz

Komentarzy: 6 w artykule: ”Zaniżone odszkodowania autocasco”

 1. nba 2k16 mt coins…

  Thanks with regard to supplying these types of awesome data…

 2. NBA pisze:

  NBA…

  The posts is very fascinating…

 3. nba 2k16 pisze:

  nba 2k16…

  Thanks a ton! It is an outstanding internet site!….

 4. NBA pisze:

  NBA…

  Just want to point out I’m delighted I happened on your web page!….

 5. nba pisze:

  nba…

  Extremely individual friendly website. Tremendous info readily available on couple of gos to…

 6. Google pisze:

  Google…

  Usually posts some extremely intriguing stuff like this. If you’re new to this site….