Ratuj Głuszca
dyskryminacja

Prawie dwie trzecie respondentów uważa, że płeć ma wpływ na wysokość otrzymywanych zarobków. Uważa tak 67% kobiet i 62% mężczyzn – m.in. wynika z ogólnopolskich badań przeprowadzonych w ramach projektu Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia, realizowanego na zlecenie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Płeć zdaniem Polaków najbardziej wpływa na wysokość wynagrodzenia osób wykonujących taką samą pracę na takim samym stanowisku (65% respondentów). Kolejną cechą jest niepełnosprawność (62%), następnie wiek (60%), narodowość (42%), orientacja seksualna (11%) oraz wyznanie (8%).

Badanie struktury wynagrodzeń przeprowadzone przez GUS w 2011 r. wykazało, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn było w październiku 2010 r. o 17,7% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kobiet. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 9,0% wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto kobiet.

W przekroju według wielkich grup zawodowych największą różnicę w poziomie przeciętnego wynagrodzenia ogółem brutto za październik 2010 r. kobiet i mężczyzn zanotowano w grupie „Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”. W tej grupie kobiety zarabiały 67,1% przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn. Najmniejsze zróżnicowane wynagrodzenia odnotowano w grupie zawodowej „Pracownicy biurowi”, gdzie przeciętne wynagrodzenie kobiet wynosiło 97,9 % przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn.

Według profesora Henryka Domańskiego, wielkość luki zarobkowej na rzecz mężczyzn w % wynosiła w 2008 r. 34,9%. (2005 r. – 38,4%; 2002 r. – 23,9%; 1999 r. – 18,9%; 1995 r. – 39,1%; 1992 r. – 42,3%; 1987 r. – 49,4%; 1982 r. – 43,0%). Wielkości te ustalono przy kontroli poziomu wykształcenia, stanowiska kierowniczego, wielkości miejsca zamieszkania, wieku oraz działu i sektora gospodarki. Różnice te można traktować, jako „nadpłaty” uzyskiwane z tytułu bycia mężczyzną.

Międzynarodowo stosowany i uznawany wskaźnik luki płacowej („gender pay gap”), zgodnie z danymi Eurostatu w 2010 r. wynosił dla Polski 5,3%, natomiast w 2009 r. – 9,8%. Oznacza to, że mężczyźni zarabiają średnio na godzinę o 5,3% średniej wynagrodzeń mężczyzn brutto więcej niż kobiety (w 2009 r. – 9,8%). Można zatem na przestrzeni lat zaobserwować poprawę tego wskaźnika, choć jest ona dość powolna.

„Luka płacowa w Polsce wynosi wg danych GUS kilkanaście procent. Im dokładniej liczymy, tym luka płacowa jest większa: kobiety zarabiają mniej zarówno w skali miesiąca i roku, jak i w zestawieniach godzinowych. Może obowiązek sprawozdawania z wielkości luki placowej w konkretnych przedsiębiorstwach zmieniłby te sytuację. Pracuję nad takim rozwiązaniem ustawowym” – powiedziała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Komentarze wyłączone.